برچسب: دیکتاتوری

رودخانه تباهی

کتاب رودخانه تباهی درباره زندگی‌های ویران شده، درباره انسانیت به تاراج رفته و درباره قدرت خورد و خوراک

نظریه‌های جباریت

بررسی تفکرات، نوشته‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان و سیاستمداران در واقع سیر اثرگذاری دیکتاتوری، جبر و قهری که انسان

دیکتاتوری

کیش شخصیت در قرن بیستم

قرن بیستم قرن دیکتاتورها بود. دیکتاتورهای بزرگ و کوچکی که چنان زندگی مردم‌شان را در رعب و وحشت تنیدند که مردم‌شان جهان را بی آن دیکتاتور بزرگ نمی‌توانستند تصور کنند. چطور ممکن است یک انسان، باور کند خود حکومت است و آدمیان این «باور» او را عمیق و با تمام وجود باور کنند؟ فرانک دیکوتر در کتاب آداب دیکتاتوری هشت دیکتاتور قدرتمند را معرفی می‌کند که اسامی 4 تن از آن‌ها بسیار آشناست و در مقابل 4 مرد دیگر ناآشناترند اما دیکتاتوری‌های مشابهی به راه انداخته‌اند. اما اینان چگونه توانستند مردم را تحت سیطره‌ی حکومت‌شان درآورند؟ با کدام آداب و روش؟

دیکتاتور

«خودآموز دیکتاتورها» چطور کتابی است و چرا باید آن را خواند

خودآموز دیکتاتورها قرار است هندبوکی باشد و با زبانی طنازانه راه‌های دیکتاتور شدن و دیکتاتور ماندن را یاد خواننده بدهد. نویسندگانش برای رسیدن به این هدف لیست بلندبالایی از دیکتاتورها را قطار کرده و رفتارهایشان را در چند بخش تقسیم کرده‌اند. برخورد خواننده با خودآموز دیکتاتورها به نگاه و رویکردش از خواندن وابسته است: یکی برای سرگرمی می‌خواندش، یکی برای دانستن اطلاعاتی مفید درباره آدم‌هایی که می‌زدند، می‌کشتند و مثل دیکتاتور اوگاندا کشته‌ها را می‌خوردند، یکی برای شناخت سازوکارهای حکمرانی دیکتاتورمابانه و بعضی‌ها هم برای رونق کسب و کار و روابط‌شان با دیگران.

رودخانه تباهی

کتاب رودخانه تباهی درباره زندگی‌های ویران شده، درباره انسانیت به تاراج رفته و درباره قدرت خورد و خوراک

نظریه‌های جباریت

بررسی تفکرات، نوشته‌ها و تحلیل‌های اندیشمندان و سیاستمداران در واقع سیر اثرگذاری دیکتاتوری، جبر و قهری که انسان

دیکتاتوری

کیش شخصیت در قرن بیستم

قرن بیستم قرن دیکتاتورها بود. دیکتاتورهای بزرگ و کوچکی که چنان زندگی مردم‌شان را در رعب و وحشت تنیدند که مردم‌شان جهان را بی آن دیکتاتور بزرگ نمی‌توانستند تصور کنند. چطور ممکن است یک انسان، باور کند خود حکومت است و آدمیان این «باور» او را عمیق و با تمام وجود باور کنند؟ فرانک دیکوتر در کتاب آداب دیکتاتوری هشت دیکتاتور قدرتمند را معرفی می‌کند که اسامی 4 تن از آن‌ها بسیار آشناست و در مقابل 4 مرد دیگر ناآشناترند اما دیکتاتوری‌های مشابهی به راه انداخته‌اند. اما اینان چگونه توانستند مردم را تحت سیطره‌ی حکومت‌شان درآورند؟ با کدام آداب و روش؟

دیکتاتور

«خودآموز دیکتاتورها» چطور کتابی است و چرا باید آن را خواند

خودآموز دیکتاتورها قرار است هندبوکی باشد و با زبانی طنازانه راه‌های دیکتاتور شدن و دیکتاتور ماندن را یاد خواننده بدهد. نویسندگانش برای رسیدن به این هدف لیست بلندبالایی از دیکتاتورها را قطار کرده و رفتارهایشان را در چند بخش تقسیم کرده‌اند. برخورد خواننده با خودآموز دیکتاتورها به نگاه و رویکردش از خواندن وابسته است: یکی برای سرگرمی می‌خواندش، یکی برای دانستن اطلاعاتی مفید درباره آدم‌هایی که می‌زدند، می‌کشتند و مثل دیکتاتور اوگاندا کشته‌ها را می‌خوردند، یکی برای شناخت سازوکارهای حکمرانی دیکتاتورمابانه و بعضی‌ها هم برای رونق کسب و کار و روابط‌شان با دیگران.