هوش هیجانی به روایت گلمن
آلیشان وسکان

اما جدایی مرگ است
لادن نیکنام

پرنده برنتواند گشت به آسایشِ لانه
منصور دل‌ریش

فرهادی، فیلم به فیلم
بهزاد وفاخواه

دولت «ذوق» خدایا به من ارزانی دار
میلاد دارایی

پنج نمایشنامه در شرح روح زمانه
احسان پویا

قصه‌ی بازسازی شهرها
نادیا کریمی

تسخر به آزادی
زهرا ملوکی

سرگردان در جزیره‌ی نیلوفرخواران
پردیس جلالی

نگاه آمریکاییان به ایران قجری
نیما محسنی

هوش هیجانی به روایت گلمن
آلیشان وسکان

اما جدایی مرگ است
لادن نیکنام

پرنده برنتواند گشت به آسایشِ لانه
منصور دل‌ریش

فرهادی، فیلم به فیلم
بهزاد وفاخواه

دولت «ذوق» خدایا به من ارزانی دار
میلاد دارایی

پنج نمایشنامه در شرح روح زمانه
احسان پویا

قصه‌ی بازسازی شهرها
نادیا کریمی

تسخر به آزادی
زهرا ملوکی

سرگردان در جزیره‌ی نیلوفرخواران
پردیس جلالی

نگاه آمریکاییان به ایران قجری
نیما محسنی