سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: جایزه ادبی گلشیری

جوایز ادبی

نگاهی به جوایز ادبیات داستانی پس از انقلاب

اگر از جوایز ادبی سال‌های پیش از انقلاب چشم‌پوشی کنیم، بعد از انقلاب حدود۳۰ جایزه ادبی ظهور کرده‌اند، بسیاری خاموش شده‌اند، اندکی باقی مانده‌اند و برخی هم با وضعیتی نیمه روشن به حیاتشان ادامه می‌دهند. این تعداد جایزه فقط در حیطه ادبیات داستانی بزرگسال هستند و بااینکه بعضی از آنها به ادبیات کودک یا انواع ادبی دیگری مثل خاطره‌نویسی یا شعر و ترجمه هم توجه داشته‌اند، اما روی سخن ما با جوایزی است که تمرکز اصلی‌شان برادبیات داستانی اعم از رمان یا داستان کوتاه بوده است.

این جوایز به چه علت پاگرفتند؟ چه نکاتی را دربرداشتند و زمینه‌های افول یا دوامشان و میزان تاثیرشان چه بوده است؟

روزها و رویاها روزها و رویاها

خارج از ژانر

«روزها و رؤیاها» یک رمان فلسفی با داستانی عاشقانه است. پیام یزدانجو در این کتاب بیش از آن‌که داستان‌پردازی و قهرمان‌پروری کند دست به مرور و بازخوانی آثاری می‌زند که دوستشان دارد، با ایده‌ها و مفاهیم بازی می‌کند و به نوعی فلسفه می‌بافد؛ اتفاقی که در کتاب شکل چندان دلچسب و موفقی نداشته و به مذاق خواننده‌ی در پی «قصه» خوش نمی‌آید. «روزها و رؤیاها» پنج فصل دارد: «سرخوشی، زیبایی، جاودانگی، سفر و بخشایش».

جوایز ادبی

نگاهی به جوایز ادبیات داستانی پس از انقلاب

اگر از جوایز ادبی سال‌های پیش از انقلاب چشم‌پوشی کنیم، بعد از انقلاب حدود۳۰ جایزه ادبی ظهور کرده‌اند، بسیاری خاموش شده‌اند، اندکی باقی مانده‌اند و برخی هم با وضعیتی نیمه روشن به حیاتشان ادامه می‌دهند. این تعداد جایزه فقط در حیطه ادبیات داستانی بزرگسال هستند و بااینکه بعضی از آنها به ادبیات کودک یا انواع ادبی دیگری مثل خاطره‌نویسی یا شعر و ترجمه هم توجه داشته‌اند، اما روی سخن ما با جوایزی است که تمرکز اصلی‌شان برادبیات داستانی اعم از رمان یا داستان کوتاه بوده است.

این جوایز به چه علت پاگرفتند؟ چه نکاتی را دربرداشتند و زمینه‌های افول یا دوامشان و میزان تاثیرشان چه بوده است؟

روزها و رویاها روزها و رویاها

خارج از ژانر

«روزها و رؤیاها» یک رمان فلسفی با داستانی عاشقانه است. پیام یزدانجو در این کتاب بیش از آن‌که داستان‌پردازی و قهرمان‌پروری کند دست به مرور و بازخوانی آثاری می‌زند که دوستشان دارد، با ایده‌ها و مفاهیم بازی می‌کند و به نوعی فلسفه می‌بافد؛ اتفاقی که در کتاب شکل چندان دلچسب و موفقی نداشته و به مذاق خواننده‌ی در پی «قصه» خوش نمی‌آید. «روزها و رؤیاها» پنج فصل دارد: «سرخوشی، زیبایی، جاودانگی، سفر و بخشایش».