اسرار ثروت آفرینی سریع - رازهای کسب سریع ثروت و کامیابی در مدیریت بازاریابی

مترجم کتاب: احمد روستا، الهام ناظمی، مجتبی ملائی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٩٣٠

تهیه این کتاب