سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

روز: 18 فروردین 1400

نوشتن کار ساده‌ای است؟

نوشتن کار ساده‌ای است؟

وحشت از صفحه سفید، سندروم کتاب دوم و آفت سوزاندن نوشته‌ها از فراگیرترین اتفاقات در پروسه نوشتن برای بسیاری از نویسندگان هستند. احمد اخوت در هر فصل کتاب «تا روشنایی بنویس!» با شرح خاطرات نویسندگان مختلف داخلی و خارجی به این مسائل پرداخته است و گاهی نحوه مواجهه آن‌ها با این معضلات متداول را هم توضیح داده است.