لیست کتاب ها

نام کتاب:نام نویسنده:
نام مترجم:شابک:
ناشر:سال چاپ:
نوبت چاپ:


کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱۸ صفحه بعد
تصویر دختری در آخرین لحظه

تصویر دختری در آخرین لحظه

نویسنده کتاب: سیامک گلشیری

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۴۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

به رنگ دانوب

به رنگ دانوب

نویسنده کتاب: واهه آرمن

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پایان روز

پایان روز

نویسنده کتاب: محمدحسین محمدی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۲۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پشیمانم کن

پشیمانم کن

نویسنده کتاب: عباس صفاری

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پیاده

پیاده

نویسنده کتاب: بلقیس سلیمانی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۸


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

۱۹۸۴

۱۹۸۴

نویسنده کتاب: جورج اورول

مترجم کتاب: کاوه میرعباسی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۴۹


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

پیاده از تجریش

پیاده از تجریش

نویسنده کتاب: رسول رخشا

ناشر: چشمه

تعداد صفحات: ۱۱۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

متغیر منصور(مجموعه داستان)

متغیر منصور(مجموعه داستان)

نویسنده کتاب: یعقوب یادعلی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۱۶


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

قطارباز نوشته

قطارباز نوشته

نویسنده کتاب: احسان نوروزی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۷۵


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

شکوفه‌های عناب

شکوفه‌های عناب

نویسنده کتاب: رضا جولایی

ناشر: چشمه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۱۸


تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۱۱۸ صفحه بعد