کتاب برای خرس – مجموعه ماجراهای خرس و موش

نویسنده کتاب: بانی بکر

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: آفرینگان

شابک: ۶۷۸۶۰۰۳۹۱۰۲۴۹

تهیه این کتاب