از ایده تا عمل EFًQM 2013 مدل تعالی

نویسنده کتاب: منوچهر نجمی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۶

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٨٥٣

تهیه این کتاب