{ادبیات}

کتاب‌های شعر، داستان کوتاه، تاریخ ادبیات، نقد ادبی، رمان‌های فارسی و ترجمه و ناداستان در بخش ادبیات مورد توجه وینش قرار دارند.