مهمانی عصرانه در جنگل

نویسنده کتاب: آکیکو میاکوشی

مترجم کتاب: سحر ترهنده

ناشر: فاطمی

تهیه این کتاب