داستان لئو

نویسنده کتاب: مک بارنت

مترجم کتاب: کیوان عبیدی آشتیانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۶

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۹-۵۳-۲

تهیه این کتاب