خرگوش سیاه

نویسنده کتاب: فیلیپا لدرز

مترجم کتاب: مرضیه بابازاده خامنه

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۳۶

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۱۸۹-۶۳-۱

تهیه این کتاب