سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

برچسب: شعر

هیران و بیگاه دلتنگی - ایجازی در حد خست

ایجازی در حد خست

کتاب هیران و بیگاه دلتنگی؛ کوتاه ترین اشعار شفاهی ایران(دیهوی بشکردی)، با جمع‌آوری و ترجمه احمد دادخداپور، دربردارنده اشعاری ناب و عمیق از زندگی هستند.  ایجاز و اختصار از بارزترین مشخصه این اشعار است. ایجازی در حد خست و به قواره کوتاهی احساسی که در بردارند.

 معرفی و ترجمه چند شعر از کلمنس جی.زتس

شعر معاصر آلمان: کلمنس جی زتس

کلمنس جی زتس یکی از شاعران بحث‌برانگیز در جامعه ادبی آلمان محسوب می‌شود. شعر او شعری اشاره‌گر، ارجاعی و بینامتنی است. نظریات علمی و ایده‌های کیهان‌شناسی و سیاره‌ای در اشعارش کاربرد محسوسی دارد. این نظریات در جهان و زیست انسانی و در تقابل با دیگر گونه‌ها نمایش چشمگیری می‌یابد. شعر او پرسشگر است و مواجهه مخاطره‌انگیز انسان با ایده و جهان را به نمایش می‌گذارد.

 

هایکو به تصویر می‌کشد

هایکو به تصویر می‌کشد

همه جنبه‌های وجودی ژاپن و فرهنگ ژاپنی برای ایرانیان بسیاری مورد کنجکاوی و حیرت است. هایکو نیز به عنوان یکی از این مظهرها مورد پرسش، یک نوع شعر کوتاه مینیمالیستی است- استفاده از تصاویر طبیعی و فلسفی- تصویرگری احساسات و تجربیات عمیق‌تری- شکل هنری کوتاه و عمیق عبارت‌هایی که هایکو را توصیف می کنند. اما اگر هایکو امروز به شهرت جهانی رسیده هزینه‌ای نیز پرداخته است؟ آیا معنا و مفهوم آن عوض شده هایکو بوده است؟

اهمیت شعر در حیات دولت و ملت نوشته‌ی پرفسور ساموئل هِزو

اهمیت شعر در حیات دولت و ملت

من بر این باورم که شعر باید نقشی اساسی و حیاتی در زندگی اجتماعی ما داشته باشد و نه نقشی تفننی و تزئینی. انتشار شعر در روزنامه ها ضروری است، همان‌قدر که در هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها و فصلنامه‌ها. همچنین پخش آن از رادیو که جنبه‌ی عمومی‌تری دارد و گنجاندنِ آن در هرجا و هرزمان که اقتضا می‌کند و ارج نهادن بر آن به عنوان یکی از هنرهای اصیلی که متضمنِ هویت بخشیدن به ما و فرهنگِ ملی ماست.

هیران و بیگاه دلتنگی - ایجازی در حد خست

ایجازی در حد خست

کتاب هیران و بیگاه دلتنگی؛ کوتاه ترین اشعار شفاهی ایران(دیهوی بشکردی)، با جمع‌آوری و ترجمه احمد دادخداپور، دربردارنده اشعاری ناب و عمیق از زندگی هستند.  ایجاز و اختصار از بارزترین مشخصه این اشعار است. ایجازی در حد خست و به قواره کوتاهی احساسی که در بردارند.

 معرفی و ترجمه چند شعر از کلمنس جی.زتس

شعر معاصر آلمان: کلمنس جی زتس

کلمنس جی زتس یکی از شاعران بحث‌برانگیز در جامعه ادبی آلمان محسوب می‌شود. شعر او شعری اشاره‌گر، ارجاعی و بینامتنی است. نظریات علمی و ایده‌های کیهان‌شناسی و سیاره‌ای در اشعارش کاربرد محسوسی دارد. این نظریات در جهان و زیست انسانی و در تقابل با دیگر گونه‌ها نمایش چشمگیری می‌یابد. شعر او پرسشگر است و مواجهه مخاطره‌انگیز انسان با ایده و جهان را به نمایش می‌گذارد.

 

هایکو به تصویر می‌کشد

هایکو به تصویر می‌کشد

همه جنبه‌های وجودی ژاپن و فرهنگ ژاپنی برای ایرانیان بسیاری مورد کنجکاوی و حیرت است. هایکو نیز به عنوان یکی از این مظهرها مورد پرسش، یک نوع شعر کوتاه مینیمالیستی است- استفاده از تصاویر طبیعی و فلسفی- تصویرگری احساسات و تجربیات عمیق‌تری- شکل هنری کوتاه و عمیق عبارت‌هایی که هایکو را توصیف می کنند. اما اگر هایکو امروز به شهرت جهانی رسیده هزینه‌ای نیز پرداخته است؟ آیا معنا و مفهوم آن عوض شده هایکو بوده است؟

اهمیت شعر در حیات دولت و ملت نوشته‌ی پرفسور ساموئل هِزو

اهمیت شعر در حیات دولت و ملت

من بر این باورم که شعر باید نقشی اساسی و حیاتی در زندگی اجتماعی ما داشته باشد و نه نقشی تفننی و تزئینی. انتشار شعر در روزنامه ها ضروری است، همان‌قدر که در هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها و فصلنامه‌ها. همچنین پخش آن از رادیو که جنبه‌ی عمومی‌تری دارد و گنجاندنِ آن در هرجا و هرزمان که اقتضا می‌کند و ارج نهادن بر آن به عنوان یکی از هنرهای اصیلی که متضمنِ هویت بخشیدن به ما و فرهنگِ ملی ماست.