لیست مقالات و مجلات

مجله ۱ تا ۱۰ از ۹۵ صفحه بعد
حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : تهران آزمایشگاه تجدد / آزاده مشایخی / ترجمه: مهدیه کُرد

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : داستان دو «شهر»: «فرد» و «دولت»، «فرد» و «پول» / محمدسعید حنایی‌کاشانی

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : شهر همچون مقاله / امید مهرگان

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : ثبت ادبی تهران: تصویر کلان‌شهر اخته / امیر احمدی‌آریان

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : شور شیطانی شهر / سینا دادخواه

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : ماجراجویی در مرکز شهر / علیرضا رسولی‌نژاد

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : تهران هیچ چیز دارد / مهران تمدن

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : قلمروهای مردم تهران / با عکس‌هایی از آرش اکبری

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : تهران بازی / یک نظر سنجی

تهیه این مجله

حرفه‌هنرمند-36

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : خوشحالید که اینجایید؟ / وحید حکیم

تهیه این مجله

مجله ۱ تا ۱۰ از ۹۵ صفحه بعد