{پرونده}

وینش هر هفته روزهای سه‌شنبه یک موضوع انتخاب می‌کند و با فراهم کردن یک مجموعه متن می‌کوشد اطلاعات لازم و نگاهی چندجانبه به مخاطب حول آن موضوع ارائه دهد.