کمدی، تراژدی و دین: درآمدی بر خرد شاد در برابر روان تراژیک

نویسنده کتاب: جان موریل

مترجم کتاب: البرز حیدرپور

ناشر: مرکز

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۲۰

تهیه این کتاب