فقه و حکمرانی حزبی

نویسنده کتاب: داوود فیرحی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۵۷۶

تهیه این کتاب