دنیای بی سامان:گزمانی که تمدن های مان فرسوده می شوند

نویسنده کتاب: امین معلوف

مترجم کتاب: عبدالحسین نیک گهر

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۳ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۷۲

تهیه این کتاب