بازاریابی مبتنی بر ارزش

نویسنده کتاب: پیتر دویل

مترجم کتاب: مرتضی عمادزاده ، دکتر فیروزه قنات‌آبادی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۷

تهیه این کتاب