سایت معرفی و نقد کتاب وینش

انتشارات طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان و بازنویسی و بازآفرینی ادﺑﻴﺎت ﻛﻬﻦ (ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و رسمی)، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب طوطی اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ارزﻧﺪه‏ى ﻧﺎﺷﺮان خارجی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ایرانی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺘﺎب طوطی ﻗﺮار دارد. ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع و گوناگونی زﺑﺎنﻫﺎى ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت می‏ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى طوطی در ﺣﻮزه‏‌ی ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻧﻤﺎد ﺗﻨﻮع فرهنگی ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۸۰ صفحه بعد
تک خال

تک خال

نویسنده کتاب: پیام ابراهیمی / تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: کتاب طوطی(واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۲

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مقاله این کتاب

نظر من

۵۰ پرسش درباره بدن

۵۰ پرسش درباره بدن

نویسنده کتاب: تانیا لوید کی

مترجم کتاب: فروغ فرجود

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۸

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۳۷-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

پر

پر

نویسنده کتاب: چائو ون‌شوان

مترجم کتاب: سحر ترهنده

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۹۸-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

چه فکر خوبی

چه فکر خوبی

نویسنده کتاب: نرجس محمدی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۱۰-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

لی‌لی کجایی؟

لی‌لی کجایی؟

نویسنده کتاب: طراوت جلالی فراهانی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۹

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰-۴۴-۳

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

نویسنده کتاب: مرتضی رخصت پناه

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰۱۳-۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

به کرگدن بگو بره

به کرگدن بگو بره

نویسنده کتاب: اعظم مهدوی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳-۰۰۶-۱

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

برادر مزاحم من

برادر مزاحم من

نویسنده کتاب: بابک صابری

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۶۳۰۱۱-۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

دره هزار دارکوب

دره هزار دارکوب

نویسنده کتاب: اعظم مهدوی

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۷۷-۸

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

به دمم نگاه نکن!

به دمم نگاه نکن!

نویسنده کتاب: احمد اکبرپور

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۶۰

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۰۱۱-۷۹-۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

نظر من

کتاب ۱ تا ۱۰ از ۸۰ صفحه بعد