سایت معرفی و نقد کتاب وینش
سایت معرفی و نقد کتاب وینش

انتشارات طوطی

اشتراک گذاری این مقاله در فیسبوک اشتراک گذاری این مقاله در توئیتر اشتراک گذاری این مقاله در تلگرام اشتراک گذاری این مقاله در واتس اپ اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین اشتراک گذاری این مقاله در لینکدین

اولین نفری باشید که به این همکار امتیاز می‌دهید
طوطی

طوطی، ﻛﺘﺎب ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان اﻧﺘﺸﺎرات فاطمی، از ﺳﺎل ١٣٩۴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﺗﺼﻮﻳﺮى ﺑﺮاى ﻛﻮدﻛﺎن آﻏﺎز ﻛﺮده اﺳﺖ. طوطی ﺗﻼش می‌کند ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎى واقعی ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ایرانی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اراﺋﻪ‏ى الگوهای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ورود ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزار جهانی، ﺑﺮاى ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎى سنی ﻛﺘﺎب و ﻣﺤﺘﻮاى خواندنی ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ادبی و ﻫﻨﺮى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. طوطی ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت داستانی ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮان و بازنویسی و بازآفرینی ادﺑﻴﺎت ﻛﻬﻦ (ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ و رسمی)، از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻛﺘﺎب طوطی اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر آﺛﺎر ارزﻧﺪه‏ى ﻧﺎﺷﺮان خارجی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ایرانی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻛﺘﺎب طوطی ﻗﺮار دارد. ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮع و گوناگونی زﺑﺎنﻫﺎى ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت می‏ﮔﻴﺮد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى طوطی در ﺣﻮزه‏‌ی ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﻧﻤﺎد ﺗﻨﻮع فرهنگی ادﺑﻴﺎت ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

پسرک و جادوی مری پاپینز

پسرک و جادوی مری پاپینز

نویسنده: الخاندرو پالوماس

مترجم:کیوان عبیدی آشتیانی

رده بندی سنی کتاب: 12+

ناشر: طوطی (واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۰۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۱۸۶۱۷۳

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

تو یک جهانگردی

تو یک جهانگردی

نویسنده: شهرزاد شهرجردی

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۲۹

تاکنون 2 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

شنگال

شنگال

نویسنده: کیو مکلیر

مترجم:زهره پریرخ / تصویرگر: ایزابل آرسنالت

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۴

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۶

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

تک خال

تک خال

نویسنده: پیام ابراهیمی / تصویرگر: رضا دالوند

ناشر: کتاب طوطی(واحد کودک و نوجوان نشر فاطمی)

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۳۲

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و خرگوش هیمالیایی‌اش

نویسنده: جمشید خانیان

ناشر: انتشارات طوطی(کتاب کودک و نوجوان انتشارات فاطمی)

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۹۱

تاکنون 4 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

۵۰ پرسش درباره بدن

۵۰ پرسش درباره بدن

نویسنده: تانیا لوید کی

مترجم:فروغ فرجود

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۱۰۸

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۳۰۳۷۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

پر

پر

نویسنده: چائو ون‌شوان

مترجم:سحر ترهنده

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۴۰

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۱۱۹۸۳

تاکنون 1 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

مومو گربه‌ی عجیب و غریب

نویسنده: مرتضی رخصت پناه

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۳۰۱۳۹

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب

به کرگدن بگو بره

به کرگدن بگو بره

نویسنده: اعظم مهدوی / تصویرگر: پدرام کازرونی

رده بندی سنی کتاب: 2+

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۲

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۳۰۰۶۱

تاکنون 3 نفر به این کتاب امتیاز داده‌اند

تهیه این کتاب

برادر مزاحم من

برادر مزاحم من

نویسنده: بابک صابری

ناشر: انتشارات فاطمی

نوبت چاپ: ۱

سال چاپ: ۱۳۹۸

تعداد صفحات: ۳۶

شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۶۳۰۱۱۵

اولین نفری باشید که به این کتاب امتیاز می‌دهید

تهیه این کتاب