قورباغه و آواز پرنده

نویسنده کتاب: ماکس فلت هاوس

مترجم کتاب: شبنم عیوضی

ناشر: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تهیه این کتاب