سنگی بر روی بافه

نویسنده کتاب: علی محمد افغانی

ناشر: نگاه

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۶۰

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۵۱۶۴۴۴

تهیه این کتاب