اصول و فنون موفقیت در فروش

مترجم کتاب: اکبر شاه‌کرمی، فرامرز شاه‌محمدی، علی عیاری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۴ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٦١٧٥١١٢

تهیه این کتاب