عباس یزدی

عباس یزدی

 

عباس یزدی متولد دهه چهل و فعال فرهنگی. نویسنده کتاب و مقاله های تحلیلی.

 

مقالات عباس یزدی در وینش