مجموعه استاندارهای بین المللی مدیریت منابع انسانی

مترجم کتاب: اکبر عیدی ، پژمان شریفی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۲ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۱۵۲

شابک: ۹۷۸۶۰۰۲۷۵۱۲۹۴

تهیه این کتاب