روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه: مفاهیم،‌اصول و کاربردها

نویسنده کتاب: محمدرضا تقی زاده یزدی، علیرضا دهقان، میرسیدمحمدمحسن امامت

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۸

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥١٥٤٦

تهیه این کتاب