{کسب و کار}

بازه وسیعی از کتاب‌ها در این بخش مورد توجه وینش است. از کتب مدیریتی تا کتب تحلیل اقتصادی و بازاریابی چرا که وینش بر این گمان است توجه به متن‌های معتبر، کارا و کاربردی در فرایند توسعه بسیار مهم است.