{کسب و کار}

بازه وسیعی از کتابها در این بخش مورد توجه وینش است. از کتب مدیریرتی تا کتب تحلیل اقتصادی و بازار یابی چرا که وینش بر این گمان است توجه به متن های معتبر، کارا و کاربردی در فرایند توسعه بسیار مهم است.