-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سوررئالیسم چیست؟ / آندره برتون / سیاوش روشندل

تهیه این مجله