-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۳۶

عنوان : داستان دو «شهر»: «فرد» و «دولت»، «فرد» و «پول» / محمدسعید حنایی‌کاشانی

تهیه این مجله