پرسشنامه خود ارزیابی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۸۳

شابک: ٩٧٨٩٦٥١١٢٥٤٥٤

تهیه این کتاب