نفحات نفت: جستاری در فرهنگ نفتی و مدیریت دولتی

نویسنده کتاب: رضا امیرخانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۱۵ سال چاپ: ۱۳۹۶

تعداد صفحات: ۲۳۲

شابک: ۹۷۸۹۶۴۳۶۹۵۵۳۸

تهیه این کتاب