من و زرافه و پلی

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق

تهیه این کتاب