لوبی ها در کلمه های مخالف

نویسنده کتاب: الیور جفرز

مترجم کتاب: حسام سبحانی طهرانی

ناشر: مبتکران

تهیه این کتاب