نویسنده کتاب: داوود فیرحی

مترجم کتاب: داوود فیرحی

ناشر: نی

نوبت چاپ: ۹۶ سال چاپ: ۳

تعداد صفحات: ۵۳۶

شابک: ۹۷۸۹۶۴۱۸۵۳۵۴۱

تهیه این کتاب