رهبری سازمانی

نویسنده کتاب: سید علی اکبر افجه

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٦٨٨

تهیه این کتاب