داد و ستد بین المللی محیط و عملیات ویرایش سیزدهم - جلد سوم

مترجم کتاب: سید محمد هادی نژاد حسینیان

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۲

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٧٩٢

تهیه این کتاب