تمساح غول پیکر

نویسنده کتاب: رولد دال

مترجم کتاب: محبوبه نجف خانی

ناشر: افق

نوبت چاپ: ۸ سال چاپ: ۱۳۸۲

تهیه این کتاب