تعالی بازاریابی

مترجم کتاب: ید حمید خداداد حسینی-میثم شیرخدایی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٣٤١

تهیه این کتاب