تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)

نویسنده کتاب: فریدریش‌ویلهلم نیچه

مترجم کتاب: داریوش آشوری

ناشر: آگه

نوبت چاپ: ۱۶ سال چاپ: ۱۳۹۷

تعداد صفحات: ۲۱۲

تهیه این کتاب