بررسی و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی با بهره‌مندی از شاخص‌ها و معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد ایمنی

مترجم کتاب: منوچهر امیدواری-ساجد نوروزی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۱

شابک: ٩٧٨٦٠٠٢٧٥٠٣١٠

تهیه این کتاب