بخش بندی بازار در عمل

نویسنده کتاب: سانی دیب

مترجم کتاب: محمدحسین بیرامی

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

نوبت چاپ: ۱ سال چاپ: ۱۳۹۰

شابک: ٩٧٨٩٦٤٨٨٩٦٦٩٥

تهیه این کتاب