ارتباط بدون خشونت زبان زندگی

نویسنده کتاب: مارشال روزنبرگ

مترجم کتاب: کامران رحیمیان

ناشر: اختران

نوبت چاپ: ۶ سال چاپ: ۱۳۹۵

تعداد صفحات: ۲۸۶

تهیه این کتاب