یادآوری (نگاهی به مهمترین کتاب‌های داستان فارسی)

 


سگ ولگرد


شکوفه‌های عناب


سنگر و قمقمه‌های خالی


اسفار کاتبان


عزاداران بیل


جای خالی سلوچ


بوف کور


پرنده‌ی من


هرس


کافه پیانو


طوبا و معنای شب


دل دلدادگی


شوهر آهو خانم


تنگسیر


آبشوران


جوی و دیوار و تشنه


وغ وغ ساهاب


انتری که لوطی‌اش مرده بود


خیرالنسا


شرق بنفشه