{داستان کوتاه}

داستان کوتاه در این بخش مورد توجه وینش قرار دارند.