لیست مقالات و مجلات

مجله ۱ تا ۱۰ از ۳۱۶ صفحه بعد
سیاره گامبیت-9

سیاره گامبیت

شماره : ۹

عنوان : فضانامه شهریور ماه ۹۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

تهیه این مجله

سیاره گامبیت-8

سیاره گامبیت

شماره : ۸

عنوان : فضانامه مرداد ماه ۹۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سوررئالیسم: امر شگفت‌انگیز در زندگی روزمرّه / بن هایمور / مجید اخگر

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : سوررئالیسم چیست؟ / آندره برتون / سیاوش روشندل

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : پنجره‌ی عقبی: مردی از تهران / ریچارد رودز

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : تقابل با اشباح ناهم‌زمان / احمد میراحسان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : آوانگاردیسم در ادبیات معاصر ایران / امیر احمدی‌آریان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : نسبت آوانگارد با وضعیت اکنونی – اینجایی / ایمان افسریان

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : ماگریت، شاعر خیال / فیلیپ روبرت – جونز / وحید حکیم

تهیه این مجله

حرفه هنرمند-24

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۲۴

عنوان : وضعیت بشر / سوزی گابلیک / نیلوفر سرلّتی، تایماز پورمحمد

تهیه این مجله

مجله ۱ تا ۱۰ از ۳۱۶ صفحه بعد