-

حرفه‌هنرمند

سردبیر :ایمان افسریان

شماره : ۴۷

عنوان : یک گزارش به آینده / شمیم مستقیمی

تهیه این مجله