-

حرفه هنرمند

شماره : ۷۱

عنوان : پرونده‌ای در نقد کتاب نگره‌ی فیگوراتیو در نقاشی معاصر ایران

تهیه این مجله