-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۷۱

عنوان : چهل‌سالگان، زیر سایه‌ی پدران / محمدمنصور هاشمی

تهیه این مجله