-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۶۵

عنوان : هنر، عمل تاریخ نگارانه و پایان‌های تاریخ

تهیه این مجله