-

حرفه هنرمند

مدیر مسئول : ایمان افسریان

شماره : ۵۵

عنوان : همزیستی گرافیگ و معماری؛ مروری بر تاریخچه پیدایش گرافیک محیطی / ریچارد پولین / اشکان صالحی

تهیه این مجله